Comune di Dolianova

Data di ultima modifica: 20/07/2021

Documenti allegati
Documenti allegati
SERBìTZIUS A SU CITADINU - cumpangia barracellari.pdf (132.5 KB)
serbìtzius a sa comunidadi.pdf (302.88 KB)
serbìtzius a sa comunidadi serbìtziu relatzionis pùbricas.pdf (215.6 KB)
segundu atòbiu Sardegna Bio.pdf (239.76 KB)
questionario covid.pdf (194.51 KB)
publicidadi po unu cursu de formatzioni.pdf (256.6 KB)
progetu street books - lìburus a travessu - lìburus a donu.pdf (205.49 KB)
progetu music on the road.pdf (158.49 KB)
pranu triennali contra a sa corrutzioni.pdf (196.59 KB)
po no s'iscaresci.pdf (308.78 KB)
oràrius nous e logus de atobiu serbìtziu manutentivu.pdf (212.98 KB)
novas a pitzus de is chi tenint su Covid in Dolianova.pdf (236.35 KB)
notiziario .pdf (197.42 KB)
lei 27 83 documentus .pdf (277.97 KB)
is logus segurus dae su covid 19.pdf (220.1 KB)
is logus segurus dae su covid 19 regulas de mantenni.pdf (251.29 KB)
initziativa de arregallus po sa befana .pdf (209.91 KB)
incontro sardegna Bio.pdf (241 KB)
incontro sardegna Bio.pdf (241 KB)
FUNDU INCUILINUS CHI NON PAGANT S'AFITU.pdf (235.48 KB)
esami pre vacinali.pdf (200.95 KB)
cunsillu.pdf (304.16 KB)
esami pre vacinali.pdf (200.95 KB)
FUNDU INCUILINUS CHI NON PAGANT S'AFITU.pdf (235.48 KB)
incontro sardegna Bio.pdf (241 KB)
initziativa de arregallus po sa befana .pdf (209.91 KB)
is logus segurus dae su covid 19 regulas de mantenni.pdf (251.29 KB)
is logus segurus dae su covid 19.pdf (220.1 KB)
bonus nidi.pdf (321.68 KB)
bonus idrico.pdf (233.58 KB)
avisu po donai su sànguni.pdf (242.9 KB)
atòbiu de su cunsillu comunali.pdf (222.66 KB)
assegnazione pascolo.pdf (205.38 KB)
arregorta firmas contras a su spainamentu de is ideas fascistas.pdf (126.8 KB)
agiudu po is disabilis.pdf (253.79 KB)
ita totu fait su setori finantziàriu.pdf (296.47 KB)
incarrigaus de su sìndigu.pdf (218.74 KB)
giunta.pdf (269.99 KB)
Elencu de is assessoris fainas - artìculu 47 de su testu ùnicu.pdf (267.84 KB)
elencu cummissionis comunalis e fainas.pdf (244.73 KB)
cunsillu.pdf (304.16 KB)
Cumpetèntzias de sa giunta artìculu 48 de su Testu ùnicu.pdf (269.59 KB)
Cumenti si movi de Dolianova.pdf (129.28 KB)
centru polivalenti.pdf (221.79 KB)
borsa de istùdiu natzionali.pdf (204.37 KB)
serrada de su campusantu po martzu.pdf (125.63 KB)
screening COVID . resultaus.pdf (242.98 KB)
questionariu saludi e covid.pdf (292.77 KB)
proibitzione de parchègiu.pdf (145.57 KB)
presentatzioni pranu lei 162.pdf (121.04 KB)
modalidadi de conferimentu àliga po chi tenit su COVID.pdf (165.15 KB)
graduatòria de s'agentzia LAVORAS.pdf (97.2 KB)
bonus spesas po generis alimentaris.pdf (193.88 KB)
avisu programa po is non àbilis.pdf (199.22 KB)
assuntzione po is cantieris LAVORAS.pdf (186.88 KB)
arricidura ufìtzius martzu 2021.pdf (234.28 KB)
apariciadura aulas po is iscolas.pdf (384.13 KB)
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto